Obsługa księgowa

Zapewniamy kompleksową obsługę księgową:
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
• prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
• prowadzenie ksiąg rachunkowych,
• sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów na potrzeby podatku VAT,
• ewidencjonowanie transakcji wewnątrzunijnych na potrzeby VAT-UE,
• ustalanie wysokości miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
• sporządzanie deklaracji podatkowych (m.in. VAT-7, VAT-7K, VAT-UE),
• przygotowywanie sprawozdań do GUS,
• sporządzanie zeznań rocznych (m.in. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-16A)
• reprezentowanie klienta w kontaktach z Urzędem Skarbowym,
• przygotowywanie wniosków do US o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu,
• wyprowadzanie zaległości księgowych.

Kadry i płace

W ramach prowadzenia kadr i płac oferujemy:
• przygotowywanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z przebiegiem i ustaniem stosunku pracy,
• sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
• prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz akt osobowych,
• sporządzanie list płac,
• ewidencjonowanie czasu pracy,
• wystawianie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,
• sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS za właścicieli, pracowników oraz zleceniobiorców,
• przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR),
• przygotowywanie wniosków do ZUS o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu,
• reprezentowanie klienta w kontaktach z ZUS.

Usługi dodatkowe

• pomoc w założeniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
• sporządzanie zeznań rocznych również dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej
(m.in. rozliczenie dochodów z najmu prywatnego, ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, rent i emerytur; rozliczanie ulg podatkowych: rehabilitacyjnej, ulgi na dziecko, internet, IKZE).